— ECH Creative Agency

brand archetype

Brand Archetype và 12 hình mẫu tham khảo cho thương hiệu của bạn

Brand Archetype và 12 hình mẫu tham khảo cho thương hiệu của bạn 2119 1414 ECH Creative Agency

Archetypes là thuật ngữ được nhà tâm lý học Carl Jung đưa ra, nhằm để minh họa 12 hình mẫu cơ bản của con người. Các archetypes sẽ khác nhau…

read more